Λοιπά Ταμεία – Φορείς – Ιδιώτες – Σύλλογοι

  1.  Συνοδευτικό από το Φορέα σας (όπου χορηγείται) 
  2. Συμπληρωμένο Ιατρικό δελτίο  (πατήστε για να το κατεβάσετε
  3.  Αποδεικτικό κατάθεσης εξόφλησης ( σε περίπτωση ιδιωτών ή συμμετοχών)
  4. Εκτυπωμένο το αρνητικό αποτέλεσμα του self-test 24 ώρες πριν την προσέλευση.